Програмиране за .NET Framework

Съдържание

Том 1

Предговор...............................................................................33
Глава 1. Архитектура на платформата .NET и .NET Framework .......69
Глава 2. Въведение в C#.........................................................107
Глава 3. Обектно-ориентирано програмиране в .NET...................143
Глава 4. Управление на изключенията в .NET ...........................223
Глава 5. Обща система от типове (Common Type System)............249
Глава 6. Делегати и събития....................................................285
Глава 7. Атрибути..................................................................309
Глава 8. Масиви и колекции ...................................................325
Глава 9. Символни низове (Strings) ..........................................363
Глава 10. Регулярни изрази ....................................................421
Глава 11. Вход и изход ...........................................................499
Глава 12. Работа с XML ..........................................................529
Глава 13. Релационни бази от данни и MS SQL Server.................601
Глава 14. Достъп до данни с ADO.NET ......................................667

Том 2

Предговор към втория том........................................................33
Глава 15. Изграждане на графичен потребителски интерфейс с Windows Forms .......................................................................55
Глава 16. Изграждане на уеб приложения с ASP.NET .................173
Глава 17. Многонишково програмиране и синхронизация ............283
Глава 18. Мрежово и Интернет програмиране ...........................349
Глава 19. Отражение на типовете (Reflection) ...........................431
Глава 20. Сериализация на данни ............................................459
Глава 21. Уеб услуги с ASP.NET ..............................................501
Глава 22. Отдалечени извиквания с .NET Remoting ....................587
Глава 23. Взаимодействие с неуправляван код .........................631
Глава 24. Управление на паметта и ресурсите ..........................675
Глава 25. Асемблита и разпространение ..................................747
Глава 26. Сигурност в .NET Framework .....................................815
Глава 27. Mono – свободна имплементация на .NET Framework ....863
Глава 28. Помощни инструменти за .NET разработчици ..............909
Глава 29. Практически проект ................................................971
Заключение към втория том ..................................................1031