За курса
Учебна програма
Лекции
Проекти
Форум
Intro Java book

Новини

Анотация на курса

Курсът „Разработка на Java уеб приложения” запознава студентите с принципите за разработка на уеб приложения върху Java Enterprise Edition (Java EE) платформата. Учебният материал започва с кратко въведение в уеб стандар­тите (HTTP, HTML, CSS, JavaScript) и въведение в Java технологиите за изграждане на динамично съдър­жание (Servlets / JSP и сървър Tomcat). Следват някои по-сложни техноло­гии: custom tags, EL, JSTL. Разглеждат се в дълбочина няколко подхода за изграждане на сложни уеб приложения: Struts и JavaServer Faces (JSF). Накрая се обръща се внимание и на технологията AJAX и подходите за нейното внедряване в Java уеб приложенията.

Изтеглете анотациятаMS Word формат).

Course Description

The course “Java Web Applications Development” introduces to the students the principles of Web applications development with the Java Enterprise Edition (Java EE) platform. The course content starts with an introduction to the Web standards (HTTP, HTML, CSS, JavaScript) and introduction to the Java technologies for generation of dynamic Web content (Servlets / JSP and Tomcat server). Some more complex technologies follow: custom tags, EL, JSTL. Two major approaches to Java Web development are presented in details: Struts framework and JavaServer Faces (JSF). Finally the technology AJAX is introduced along with some techniques for integrating it in Java Web applications.

Преподавателски екип

Светлин Наков
www.nakov.com
директор направление обучение - Национална Академия за Разработка на Софтуер
javawebnakov.com

Васил Стоянов
младши - инструктор - Национална Академия за Разработка на Софтуер
vassil100gmail.com

Цветелин Андреев
софтуерен инженер - DreamiX
c.andreevdreamix.eu

Мартин Чилев
софтуерен инженер - Codix
m_chillevabv.bg

Радослав Иванов
софтуерен инженер - OBS
radoslav.h.igmail.com

Борислава Спасова
Java разработчик - Acsior
b.spasovagmail.com

Димитър Кунчев
уеб разработчик
d.kunchevgmail.com

Ангел Груев
софтуерен инженер - DreamiX
a.gruevgmail.com

Михаил Стойнов
mihail.stoynov.com/blog
софтуерен инженер - Siemens A.G.
mihailstoynov.com

Изисквания

- Увод в програмиранетооето
- Обектно-ориентирано програмиране
- Операционни системи и компютърни мрежи
- Разработка на уеб сайтове с HTML и CSS
- Английски език

Изпити и оценки

По време на семестъра всеки студент ще трябва да положи тест върху изучавания материал и да предаде и защити курсов проект по предварително зададена тема. Тестът и курсовият проект са задължителни и формират крайната оценка (тестът е с тежест 30%, а проектът – 70%).

Учебни занятия

Курсът се провежда всеки вторник от 18.00 часа до 21.00 в зала 325 на ФМИ.

Първа сбирка

Първата сбирка ще се проведе на 3 октомври от 18.00 часа в зала 325 на ФМИ.

За курса

Курсът се организира от ръководството на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) като част от сътрудничеството й с Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС). Курсът може да бъде посещаван от всички студенти на ФМИ.