Лицензно споразумение

за книгата "Програмиране с .NET Framework"

 

Книгата "Програмиране за .NET Framework" и учебните материали към нея се разпространяват свободно по следния лиценз:

Общи дефиниции

1. Настоящият лиценз дефинира условията за използване и разпрост­ранение на комплект учебни материали и книга по "Програмиране за .NET Framework", разработени от екип под ръководството на Светлин Наков (www.nakov.com) с подкрепата на Българска асоциа­ция на разработ­чиците на софтуер (www.devbg.org) и Microsoft Research (research.microsoft.com).

2.   Учебните материали се състоят от:

-        презентации;

-        примерен сорс код;

-        демонстрационни програми;

-        задачи за упражнения;

-        книга (учебник) по програмиране за .NET Framework с езика C#.

3. Учебните материали са достъпни за свободно изтегляне при усло­вията на настоящия лиценз от официалния сайт на проекта:

http://www.devbg.org/dotnetbook/

4. Автори на учебните материали са лицата, взели участие в тяхното изработване. Всеки автор притежава права само над продуктите на своя труд.

5.  Потребител на учебните материали е всеки, който по някакъв начин използва тези материали или части от тях.

Права и ограничения на потребителите

1.   Потребителите имат право:

-    да използват учебните материали или части от тях за всякакви цели, включително да ги да променят според своите нужди и да ги използват при извършване на комерсиална дейност;

-    да използват сорс кода от примерите и демонстрациите, включени към учебните материали или техни модификации, за всякакви нужди, включително и в комерсиални софтуерни продукти;

-       да разпространяват безплатно непроменени копия на учебните материали в електронен или хартиен вид;

-   да разпространяват безплатно оригинални или променени части от учебните материали, но само при изричното споменаване на източника и авторите на съответния текст, програмен код или друг материал.

2.   Потребителите нямат право:

-     да разпространяват срещу заплащане учебните материали или части от тях (включително модифицирани версии), като изклю­чение прави само програмният код;

-        да премахват настоящия лиценз от учебните материали.

Права и ограничения на авторите

1.   Всеки автор притежава неизключителни права върху продуктите на своя труд, с които взима участие в изработката на учебните мате­риали.

2.   Авторите имат право да използват частите, изработени от тях, за всякакви цели, включително да ги изменят и разпространяват срещу заплащане.

3. Правата върху учебните материали, изработени в съавторство, са притежание на всички съавтори заедно.

4. Авторите нямат право да разпространяват срещу заплащане учебни материали или части от тях, изработени в съавторство, без изрич­ното съгласие на всички съавтори.

Права и ограничения на БАРС

Ръководството на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) има право да разпространява учебните материали или части от тях (включително модифицирани) безплатно или срещу заплащане, но без да реализира печалба от продажби.

Права и ограничения на Microsoft Research

Microsoft Research има право да разпространява учебните материали или части от тях по всякакъв начин – безплатно или срещу заплащане, но без да реализира печалба от продажби.